logo z napisem wzmocnij swoje otoczenie i logo PSE

Gmina Jakubów otrzymała grant na realizację projektu społecznego w ramach dobrosąsiedzkiego programu grantowego „WzMOCnij swoje otoczenie”, przyznanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Dzięki niemu, budynek świetlicy wiejskiej w Budach Kumińskich zostanie ocieplony.

Poprawi to efektywność energetyczną świetlicy, a także przyczyni się do polepszenia warunków jej użytkowania w czasie wydarzeń organizowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich i mieszkańców. Budynek stanie się też się centralnym punktem na mapie sołectwa, integrującym lokalną społeczność. Realizacja inwestycji podniesie atrakcyjność, konkurencyjność i innowacyjność miejscowości oraz rozwinie bazę rekreacyjną i wypoczynkową regionu. Na przedsięwzięcie gmina otrzymała grant w wysokości 20 000 zł.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” wspiera lokalne inicjatywy związane z aktywizacją społeczną, rozwojem wspólnej przestrzeni publicznej, poprawą jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Jest realizowany w gminach, na terenie których zlokalizowana jest infrastruktura elektroenergetyczna PSE lub prowadzone są nowe inwestycje. Przez gminę Jakubów przebiegać będzie linia 400 kV Ostrołęka – Stanisławów.

Więcej informacji o działalności Polskich Sieci Elektroenergetycznych i programie „WzMOCnij swoje otoczenie” przeczytać można na stronach www.raport.pse.pl i www.wzmocnijotoczenie.pl.

 

Koordynator projektu:

Marta Krusiewicz

most powerful male enhancer does viagra help with refractory period ryzex male enhancement prolactin for premature ejaculation latin people higher sex drive how to boost sex drive after hysterectomy what is difference between viagra and sildenafil is black seed oil good for male enhancement can varicocele cause erectile dysfunction prostate safe male enhancement meth addicition and low sex drive no sex drive after car accident lost sex drive after sex deprivation sex drive upskirt overcoming mental aspect of premature ejaculation man low sex drive how to increase sex drive when taking antidepressants synobifil male enhancement natural remedies for low libido in males penis size enlargement dubai british taxi cab driver having sex how do i decrease my sex drive male does birth control implant affect sex drive what does chia seeds do for mens sex drive lyft gummy worms cbd edibles max strength 20 grams what if the cbd gummies cause moodiness what cbd to use for aches and pains cbd gummies in drug screen cbd gummies for pain side effects best cbd oil for sleep and anxiety uk goldline cbd gummies coupon code cbd pills for anxiety dosage love hemp gummy bears what cbd impacts pain cbd pain relief 500 mg caplet why does cbd gummies not work cbd dosage for pain and anxiety mayo clinic cbd oil sleep creme cbd thc balm for pain side effects of purekana cbd gummies
Accessibility