Zielone logo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Od 1 września koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy finansowej. Nabór będzie trwać do 30 września bądź do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację programu.

Już po raz czwarty KGW mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie z budżetu państwa przedsięwzięć organizowanych na potrzeby lokalnych społeczności. By uzyskać wsparcie, muszą być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. Pula środków wynosi 70 mln zł, a wysokość pomocy, które może otrzymać KGW, uzależniona jest od liczby jego członków:

  • 5 tys. zł (do 30 osób),
  • 6 tys. zł (od 31 do 75),
  • 7 tys. zł (ponad 75).

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej powinien zostać złożony we właściwym ze względu na siedzibę koła biurze powiatowym ARiMR, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.

Wsparcie Koło Gospodyń Wiejskich może otrzymać na:

  1. działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;
  2. działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
  3. rozwój przedsiębiorczości kobiet;
  4. inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
  5. upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
  6. reprezentację interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
  7. rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Przyznana pomoc musi zostać wykorzystana do 31 grudnia 2021 r., a jej rozliczenie musi nastąpić do 31 stycznia 2022 r. poprzez złożenie do ARiMR sprawozdania.

Więcej informacji na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: https://www.gov.pl/web/arimr

foods to improve sexual performance losing erection and premature ejaculation best exercises for premature ejaculation forced premature ejaculation training pills to enlarge penis in mexico truth about penis enlargement pills hwo to prevent premature ejaculation elite edge male enhancement reviews dr phil recommended male enhancement coffee good for erectile dysfunction what penis enlargement procedures work medicine used for premature ejaculation in india drunk sister fucking brother premature ejaculation male enhancement guide miami best gnc products for premature ejaculation penis enlargement cuba burn fat while sleeping pill green coffee diet pills gnc jadera max diet pills names of all diet pills keto fast 700 mg pills reviews what diet pill has phentermine in it diet juice to lose weight recipes how to lose weight on the mediterranean diet what are keto pills and how do you use them at home ways to lose weight avesil weight control diet pills calorie calculator how long to lose weight can you take cbd gummies and ibuprofen together is cbd oil good for someone with sleep apnea does cbd pain rub show in drug test hemp gummies vs delta 8 where to buy cbd gummy bears cbd gummies what they do reviews on cbd gummy bears cbd gummies for leg cramps cbd clinic pain stick level 5 pro sport shark tank best bio health cbd gummies xip 4 life cbd gummies best high cbd strains for daytime anxiety and focus
Accessibility