Dzieci w sali lekcyjnej pochylone nad jedną książką.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Miesięczny dochód na osobę nie może przekroczyć kwoty  600 złotych netto za miesiąc sierpień 2022 roku.

Wniosek o stypendium wraz z zaświadczeniami lub oświadczeniami o uzyskanych dochodach należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2022 roku w Urzędzie Gminy Jakubów na sekretariacie lub elektronicznie przez e-PUAP opatrzony podpisem kwalifikowalnym.

DO STYPENDIUM NA ROK SZKOLNY 2022/2023 NALEŻY DOŁĄCZYĆ !!! niżej wymienione dokumenty:

 1. zaświadczenie /lub oświadczenie wnioskodawcy/ z pracy o wynagrodzeniu netto za m-c sierpień 2022;
 2. zaświadczenie z GOPS /lub oświadczenie wnioskodawcy/ o wypłaconych świadczeniach rodzinnych, alimentacyjnych i pomocy finansowej w m-cu sierpniu 2022;
 3. odcinek renty lub emerytury /lub oświadczenie wnioskodawcy/ za m-c sierpień 2022 /jeżeli jest pobierana/;
 4. KSERO nakazu podatkowego za 2020 r. lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o ilości hektarów przeliczeniowych /lub oświadczenie wnioskodawcy/ (dochód z 1 ha – 345 zł), w przypadku opłacania na bieżąco składek KRUS należy dołączyć potwierdzenie dokonania tej opłaty;
 5. zaświadczenie /lub oświadczenie wnioskodawcy/ jeśli członek rodziny jest bezrobotny z Powiatowego Urzędu Pracy;
 6. zaświadczenie z urzędu skarbowego lub oświadczenie o działalności gospodarczej, jeśli jest prowadzona, w zależności od rodzaju rozliczania prowadzonej działalności gospodarczej;
 7. oświadczenie o pracy dorywczej, jeżeli brak jest innych dochodów i stałej pracy.

W załączeniu:

 1. wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
 2. oświadczenie o pracy dorywczej
 3. oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej
 4. oświadczenie o nieprowadzeniu gospodarstwa rolnego
 5. oświadczenie o świadczeniach z GOPS
 6. oświadczenie w pozostałych sytuacjach mających znaczny wpływ na wysokość dochodu gospodarstwa rolnego

Accessibility