Baner reklamujący Powszechny Spis Rolny

Płacisz podatki? Segregujesz śmieci? Jesteś rolnikiem? Weź udział w spisie rolnym! To taki sam obowiązek.

Udział w Powszechnym Spisie Rolnym jest bardzo ważnym obowiązkiem! To wymóg wynikający z ustawy, a za jego nieprzestrzeganie przewidziane są prawne i finansowe sankcje. Do udziału w spisie rolników powinna też przekonać świadomość odpowiedzialności za polskie rolnictwo. Dane spisowe posłużą przecież do wspierania rolników.

logo modr zólto zielone

MODR zaprasza na szkolenie

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddział Siedlce, PZDR w Mińsku Mazowieckim organizuje szkolenie: Zasady ochrony wód przed zanieczyszczeniem ze źródeł rolniczych, dyrektywa azotanowa i ramowa dyrektywa wodna. Prowadzenie produkcji rolniczej zgodnie z wymogami zawartymi w programie działań.

best strong erection pills zinc supplement sex drive cbd gummies for erectile dysfunction shark tank sex delay pills in uae extenze male enhancement maximum strength pills to enlarge penis in mexico does quick flow male enhancement really work black king kong male enhancement power vacuum man male enhancement best male enhancement swimwear what natural herbs help with male libido bravado male enhancement free trial how many pills in a viagra prescription co ltd laboratories that test male enhancement vital pulse keto acv gummies lose fat fast diet pills vital proteins apple cider vinegar gummies reviews how to lose weight like the biggest loser how many keto blast gummies do you take a day how to use keto genix pro pills can i bring diet pills in my checked bag apple cider vinegar gummy reviews what is the best diet pill for losing weight vista life diet pills face fat burning pills joe rogan diet pill cbd oil for anxiety where buy do cbd gummies help arthritis do cbd gummies lose potency over time cbd cherry gummies best cbd gummies for euphoria cbd health benefits resistant epilepsies wicked cbd gummies cbd gummies sleepy will cbd cream help nerve pain cbd stats for anxiety 7 reasons you should take cbd oil for sleep eagle hemp cbd gummies reviews for tinnitus where do you apply cbd cream for sleep cbd oil for plane anxiety
Accessibility