Następne komputery dla szkół

W miesiącu czerwcu 2020 roku Gmina Jakubów podpisała umowę powierzenia grantu z Centrum Projektów Polska Cyfrowa sfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 , Oś priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działanie1,1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.
Aktualny realizowany projekt grantu realizowany pn. „ Zdalna Szkoła +” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej dotyczy zakupu 30 nowych laptopów, które to zostają zakupione i przekazane do szkół z terenu gminy Jakubów dla uczniów w pierwszej kolejności z rodzin wielodzietnych (3+), oraz nauczycieli za kwotę 75 tysięcy złotych.
Nowy sprzęt komputerowy mogliśmy otrzymać w ramach ogłoszonego na obszarze całego kraju stanu epidemii, spowodowanej zakażeniem SARS-CoV-2 . Zamknięte placówki oświatowe zostały zmuszone do pracy z uczniami zdalnie, za pomocą posiadanego sprzętu komputerowego, aby realizować zajęcia edukacyjne. Nie wszyscy uczniowie posiadali odpowiedni sprzęt, a w szczególności uczniowie z rodzin wielodzietnych, którzy muszą pracować w tych samych godzinach.
Tak więc otrzymane nowe laptopy usprawnią pracę nauczycieli i uczniów w realizacji podstawy programowej w szkołach z terenu gminy Jakubów.

 

how to cure erectile dysfunction immediately all male enhancement pills erectile dysfunction non medical treatment xength x1 male performance enhancer reviews instant natural male enhancer where to treat erectile dysfunction in utah reliable way to treat premature ejaculation suppliments that enhance male orgasm boost ultimate all natural male enhancement aid approved science male enhancement bioperine can viagra pills be cut in half can oatmeal help with erectile dysfunction vit x male enhancement drugs ending in xetine for erectile dysfunction antidepressant sex drive help beast male enhancement pill which of the following drugs may induce erectile dysfunction does viagra help migraines can you take keto pills with a heart condition root gummies weight loss shark tank can you lose weight during pregnancy 7 keto lean pills diet pills that work fast without exercise uk do acv keto blast gummies help you lose weight fastin diet pills results how fast can a 200 lb woman lose weight best way to take keto gummies am ritual to lose weight premier diet keto pills shark tank do you lose weight when you die just cbd gummies quantity best time of day to take cbd oil for anxiety cbd thc ratio products hemp bomb gummy bears cbd roll on for knee pain cbd for lumbar spinal stenosis pain high hemp gummies price of ultra cbd gummies cbd oil social anxiety forum lucid mood 1 1 thc cbd sipper sleep
Accessibility