młotek sędziowski na ciemnym tle

Informujemy, że w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną na terenie powiatu mińskiego do odwołania zawieszone jest udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w kontakcie bezpośrednim.

Porady udzielane są za pośrednictwem środków komunikacji na odległość (np. telefon, mail) w dniach i godzinach dyżurów prawników oraz doradców, zgodnie z harmonogramem pracy punktów.  

Zobacz: Harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie mińskim w 2021 r.

Obowiązuje rejestracja na porady:

  • internetowa:  https://np.ms.gov.pl/mazowieckie/miński
  • telefoniczna: 25/ 756-40-77 (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa
  • Powiatowego w Mińsku Mazowieckim)
  • mail: npp@powiatminski.pl (mail służy wyłącznie do umówienia wizyty, nie należy opisywać spraw, ani załączać żadnych dokumentów dotyczących sprawy)

Przypominamy, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej  (Dz. U. z 2020 r. poz. 2232) nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.  

Pomoc udzielana osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która w ciągu ostatniego roku nie zatrudniała innych osób, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1). Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis przedstawia przed jej udzieleniem:

  1. kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, oraz
  2. informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a  ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708).

Zachęcamy do składania opinii o udzielonych poradach! Ankietę (z datą porady oraz nazwiskiem prawnika lub doradcy, który udzielił porady) można przesłać: w wersji papierowej na adres Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim, ul. T. Kościuszki 3,  05-300 Mińsk Mazowiecki, na adres e-mail: npp@powiatminski.pl lub złożyć telefonicznie pod numerem 25/756-40-77 (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa).

Pobierz WZÓR ANKIETY

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO PORADY ZA POŚREDNICTWEM ŚRODKÓW KOMUNIKACJI NA ODLEGŁOŚĆ?

Najczęstszym środkiem komunikacji na odległość wybieranym przez osoby korzystające z pomocy jest telefon. Przed rozmową z prawnikiem lub doradcą o umówionej godzinie warto przygotować dokumenty dotyczące sprawy, o której chcemy rozmawiać (o ile takie posiadamy), a także kartkę i długopis, które mogą przydać się, aby zapisać informacje przekazywane przez prawnika (doradcę). Osoby korzystające z porady telefonicznej powinny pamiętać, że w każdej chwili mogą przerwać rozmowę, aby poprosić o powtórzenie informacji lub wyjaśnienie, jeśli jakaś część przekazywanej informacji jest dla nich niezrozumiała. Jeżeli zachodzi potrzeba sporządzenia projektu pisma lub planu działania, może on być przesłany przez prawnika (doradcę) na adres e-mail osoby korzystającej z porady.

 

Accessibility