krzesła ustawione koło burka

Wójt Gminy Jakubów ogłasza nabór kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Jakubowie

  1. W wyniku naboru wyłonionych zostanie 7 członków Rady.
  2. Nabór kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Jakubowie prowadzony będzie od dnia 1 lutego 2023  r. do dnia 7 lutego 2023 r. do godziny 15.00 (decyduje data wpływu do Urzędu).
  3. Zgłoszenia kandydatów należy składać na formularzach, stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Do formularza powinny być dołączone:

1) zgoda kandydata na kandydowanie do Gminnej Rady Seniorów w Jakubowie

2) zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych.

  1. Wypełnione zgłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych „Gminna Rada Seniorów w Jakubowie” oraz danymi kontaktowymi zgłaszającego w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu Gminy Jakubów lub wysłać pocztą tradycyjną.
  2. O zachowaniu terminu składania zgłoszeń decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Gminy Jakubów Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki

Accessibility