meżczyźni w uniformach na podnośniku, w tle dach pokryty eternitem

Wójt Gminy Jakubów informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o bezpłatne usunięcie przez specjalistyczną firmę pokryć dachowych zawierających azbest z budynków należących do osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej – w dwóch wariantach:

Wariant pierwszy:

Firma dokonuje demontażu i utylizacji eternitu, a właściciel budynku dokonuje ponownego pokrycia we własnym zakresie i na własny koszt.

Wariant drugi:

Firma odbiera i utylizuje zdemontowany dotychczas eternit.

Nabór wniosków wraz z załącznikami jest prowadzony w godzinach pracy Urzędu Gminy:

od 9 stycznia 2023r. do 28 lutego 2023r.

Na podstawie złożonych kompletnych wniosków zostaną sporządzone listy rankingowe dla wariantu I oraz wariantu II.

Druki wniosków i załączników dostępne są na stronie internetowej www.bip.jakubow.pl
oraz www.jakubow.pl,  a także w Urzędzie Gminy w Jakubowie (pokój nr 5),
tel : 25 757 91 50.

Uwaga: Realizacja  przez Gminę Jakubów w/w zadania uzależniona jest od otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Załączniki

Accessibility