logo Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej

Gmina Jakubów przystąpiła do projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej (OWDA) – kompleksowe usługi w zakresie dostępności architektonicznej dla podmiotów publicznych”, który realizowany jest przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji (FAR) we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Biurem Projektowym ARQiteka.
Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.19, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.02.19.00-00-OW05/20 zawartej z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.
Celem projektu jest pomoc Podmiotom Publicznym w zapewnieniu dostępności architektonicznej obiektów i ich otoczenia dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez indywidualne wsparcie doradcze, informacyjne lub audytorskie. Z usług OWDA skorzysta łącznie 450 Podmiotów Publicznych z całej Polski. Projekt potrwa do końca września 2023 r.
W ramach działań projektowych podmiot publiczny może uzyskać wsparcie:
1. merytoryczne,
2. doradcze,
3. informacyjne oraz
4. audytowe, a w szczególności:
• pomoc w realizacji audytów dostępności architektonicznej budynków i przestrzeni publicznych przed procesami inwestycyjnymi na podstawie opracowanej metodologii audytu,
• analizę projektów lub doradztwo w przygotowaniu projektów budynków i ich otoczenia w przestrzeni publicznej pod kątem zapewnienia dostępności architektonicznej.

 

Accessibility