logo Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej

Gmina Jakubów przystąpiła do projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej (OWDA) – kompleksowe usługi w zakresie dostępności architektonicznej dla podmiotów publicznych”, który realizowany jest przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji (FAR) we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Biurem Projektowym ARQiteka.
Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.19, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.02.19.00-00-OW05/20 zawartej z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.
Celem projektu jest pomoc Podmiotom Publicznym w zapewnieniu dostępności architektonicznej obiektów i ich otoczenia dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez indywidualne wsparcie doradcze, informacyjne lub audytorskie. Z usług OWDA skorzysta łącznie 450 Podmiotów Publicznych z całej Polski. Projekt potrwa do końca września 2023 r.
W ramach działań projektowych podmiot publiczny może uzyskać wsparcie:
1. merytoryczne,
2. doradcze,
3. informacyjne oraz
4. audytowe, a w szczególności:
• pomoc w realizacji audytów dostępności architektonicznej budynków i przestrzeni publicznych przed procesami inwestycyjnymi na podstawie opracowanej metodologii audytu,
• analizę projektów lub doradztwo w przygotowaniu projektów budynków i ich otoczenia w przestrzeni publicznej pod kątem zapewnienia dostępności architektonicznej.

 

Sweet Dreams Strawberry Moon Cbd Gummies Are Cbd Gummies Real Hillstone Hemp Cbd Gummies Cost What Is Khonsu Cbd Gummies Cbd Isolate Anxiety Studies Cbd For Joint Pain In Knees Cbd Gummies 12mg Thc Where Can I Buy Cbd Gummies Locally Benefits Of Taking Cbd Oil Internally Cbd Oil Benefits List Mayo Clinic Will Cbd Gummies Show Up On A Dot Drug Screen 10 Mg Cbd Gummy Bears Cbd Oil Benefits Cbd May Be A Promising Best Cbd Oil For Anxiety Ocs Will Cbd Gummies Make You Fail A Drug Test Taking Royal Blend Cbd 750mg Gummies Cbd Capsules Help Anxiety Eagle Hemp Cbd Gummies Diabetes Benefits Of Vaping Cbd Vs Oral Cbd Cream For Labor Pain
Accessibility