polska spółka gazownictwa logo

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie (dalej: PSG) informuje, że wybuduje do końca 2023 r. do końca 2023 r. kolejny etap ,sieci gazowej w gminie Jakubów od miejscowości Jakubów przez Anielinek do miejscowości Mistów. Jednocześnie pragniemy przypomnieć, iż wybudowany już został kilkukilometrowy odcinek sieci gazowej, do której na bieżąco mogą się podłączać Mieszkańcy, do czego gorąco zachęcamy.

Inwestycja realizowana obecnie w gminie Jakubów możliwa jest dzięki pozyskaniu od ORLEN S.A. dodatkowych środków na przyspieszenie przyłączania do sieci gazowej w związku z fuzją naszych Spółek.

Biorąc pod uwagę powyższe zachęcamy właścicieli posesji zlokalizowanych przy odcinkach wybudowanej oraz projektowanej obecnie sieci, którzy nie złożyli jeszcze wniosków, do składania wniosków o wydanie warunków przyłączenia do sieci gazowej i zawierania umów przyłączeniowych.

Złożenie ww. wniosków w najbliższych dniach pozwoli na ich bezzwłoczne rozpatrzenie i przygotowanie dla Państwa projektów umów przyłączeniowych. Wszyscy, którzy złożyli już wnioski, otrzymają bezzwłocznie projekt umowy o przyłączenie i bardzo prosimy o odsyłanie podpisanych dokumentów. Zawarcie umów przyłączeniowych w najbliższych dniach pozwoli na wybudowanie przyłączy do końca grudnia 2023 r. i umożliwi korzystanie z paliwa gazowego już w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Właściciele zainteresowani przyłączeniem do sieci gazowej w późniejszym terminie również proszeni są o składanie we wrześniu br. wniosków z określeniem optymalnego dla siebie terminu. Pozwoli to na kompleksowe i sprawne wykonanie całej inwestycji w tym samym czasie, a jednocześnie umożliwi Państwu podłączenie w dogodnym terminie.

Wnioski można składać elektronicznie za pośrednictwem portalu przyłączeniowego po zalogowaniu się na stronie: https://przylaczenie.psgaz.pl/homepage lub w dowolnym Miejscu Obsługi Klienta, w szczególności w siedzibie Gazowni w Mińsku Mazowieckim zlokalizowanej przy ul. Szczecińskiej 4.

drugs to improve erectile dysfunction male enhancement before andafter do male enhancement really work wild horse male enhancement pills premature ejaculation cure means in urdu fda male enhancement pills recall anaconda male enhancement review libido pills for male vr max male enhancement reviews colossus dx male enhancement injection drugs that cure erectile dysfunction can you market increased sex drive supplement blue 6k male enhancement bioxgenic power finish male enhancement best strong erection pills how does viagra pills work penis enlargement surgery medical insurance best male enhancement pills gnc over the counter ed pills without yohimbe the most effective male enhancement pill supreme being male enhancement what male enhancement does gnc sell cbd enhancement gummies cbd gummy bears uk cbd oil for pain management january 12 sera cbd gummies best cbd levels for pain relief cbd oil has shown to reduce anxiety cbd gummies 120 mg cbd infused gummies legal regen cbd gummies hemp extract 300mg cbd sleep blend reviews cbd oil for nerve pain from shingles cbd gummies sour watermelon 500mg diabetic review on uly cbd gummies cbd for pain anxiety and depression rosin cbd gummies cbd gummies medsbiotech zebra cbd joint and muscle gummies what does cbd gummies make you feel
Accessibility