Galeria zdjęć z realizacji projektu przedsięwzięcia grantowego pn. „Poprawa dostępności usług publicznych osobom ze szczególnymi potrzebami w gminie Jakubów”,
logotypy unijne

Gmina Jakubów  zakończyła realizację przedsięwzięcia grantowego pn. „Poprawa dostępności usług publicznych osobom ze szczególnymi potrzebami w gminie Jakubów”, na które  otrzymała dofinansowanie w ramach projektu grantowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Dostępny samorząd – granty” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w trybie przetargowym była Firma Budowlano-Handlowa JÓZEF POWIERŻA z Łochowa. Wykonawcą dostaw i montażu  w zakresie zapewnienia dostępności komunikacyjno-informacyjnej wyłonionym również w trybie przetargowym była firma “PROFI-ART” Robert Świerbiński z Opola.

W ramach zadania wykonano:

 1. w zakresie robót budowlanych zakończone i odebrane zostały prace związane  z rozbiórką i przebudową istniejących schodów wejściowych wraz z budową pochylni nr 2 oraz wymianą 3 szt. drzwi zewnętrznych, w tym wykonano:
  1. Rozbiórkę i przebudowę istniejących schodów wejściowych wraz z budową pochylni nr 2, która obejmowała:
  2. a) Obsługę geodezyjną inwestycji;
  3. b) Roboty przygotowawcze;
  4. c) Usunięcie obiektów kolidujących z projektowaną rozbudową;
  5. d) Roboty budowlane w zakresie budynków użyteczności publicznej;
  6. e) Nawierzchnię;
  7. f) Balustrady;
  8. g) Prace naprawcze i odtworzeniowe elewacji w obrębie prowadzonych prac;
  9. Zakup i montaż 3 szt. drzwi zewnętrznych.
 2. w zakresie zapewnienia dostępności komunikacyjno-informacyjnej wykonano i odebrano prace związane z:
 3. zakupem i montażem domofonów;
 4. zakupem i montażem planów tyflograficznych;
 5. instalacją pętli indukcyjnej mobilnej;
 6. oznaczenie pomieszczeń za pomocą czarnodruku/piktogramu oraz alfabetu Braille’a;
 7. wykonaniem nakładek na poręcze z alfabetem Braille’a;
 8. kontrastowym oznaczeniem schodów za pomocą nakładek kontrastowych, antypoślizgowych;
 9. zakupem maty ewakuacyjnej;
 10. montażem pola uwagi;
 11. znaczeniem przeszkleń za pomocą taśmy kontrastowej;
 12. zapewnieniem na stronie internetowej JST informacji o zakresie jej działalności;
 13. instalacją urządzenia – mikrofonu do obsługi osób słabosłyszących.

 

Całkowita wartość projektu – 248 838,84 zł

Dofinansowanie – 198 727,49 zł

Wkład własny – 50 111,35 zł.

 

grafiki dotyczące niepełnosprawnych i napis: Dostępny samorząd - granty
Accessibility