Galeria zdjęć z realizacji projektu przedsięwzięcia grantowego pn. „Poprawa dostępności usług publicznych osobom ze szczególnymi potrzebami w gminie Jakubów”,
logotypy unijne

Gmina Jakubów  zakończyła realizację przedsięwzięcia grantowego pn. „Poprawa dostępności usług publicznych osobom ze szczególnymi potrzebami w gminie Jakubów”, na które  otrzymała dofinansowanie w ramach projektu grantowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Dostępny samorząd – granty” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w trybie przetargowym była Firma Budowlano-Handlowa JÓZEF POWIERŻA z Łochowa. Wykonawcą dostaw i montażu  w zakresie zapewnienia dostępności komunikacyjno-informacyjnej wyłonionym również w trybie przetargowym była firma “PROFI-ART” Robert Świerbiński z Opola.

W ramach zadania wykonano:

 1. w zakresie robót budowlanych zakończone i odebrane zostały prace związane  z rozbiórką i przebudową istniejących schodów wejściowych wraz z budową pochylni nr 2 oraz wymianą 3 szt. drzwi zewnętrznych, w tym wykonano:
  1. Rozbiórkę i przebudowę istniejących schodów wejściowych wraz z budową pochylni nr 2, która obejmowała:
  2. a) Obsługę geodezyjną inwestycji;
  3. b) Roboty przygotowawcze;
  4. c) Usunięcie obiektów kolidujących z projektowaną rozbudową;
  5. d) Roboty budowlane w zakresie budynków użyteczności publicznej;
  6. e) Nawierzchnię;
  7. f) Balustrady;
  8. g) Prace naprawcze i odtworzeniowe elewacji w obrębie prowadzonych prac;
  9. Zakup i montaż 3 szt. drzwi zewnętrznych.
 2. w zakresie zapewnienia dostępności komunikacyjno-informacyjnej wykonano i odebrano prace związane z:
 3. zakupem i montażem domofonów;
 4. zakupem i montażem planów tyflograficznych;
 5. instalacją pętli indukcyjnej mobilnej;
 6. oznaczenie pomieszczeń za pomocą czarnodruku/piktogramu oraz alfabetu Braille’a;
 7. wykonaniem nakładek na poręcze z alfabetem Braille’a;
 8. kontrastowym oznaczeniem schodów za pomocą nakładek kontrastowych, antypoślizgowych;
 9. zakupem maty ewakuacyjnej;
 10. montażem pola uwagi;
 11. znaczeniem przeszkleń za pomocą taśmy kontrastowej;
 12. zapewnieniem na stronie internetowej JST informacji o zakresie jej działalności;
 13. instalacją urządzenia – mikrofonu do obsługi osób słabosłyszących.

 

Całkowita wartość projektu – 248 838,84 zł

Dofinansowanie – 198 727,49 zł

Wkład własny – 50 111,35 zł.

 

grafiki dotyczące niepełnosprawnych i napis: Dostępny samorząd - granty
do over the counter erection pills work male enhancement pill with tadalafil does cucumber help with erectile dysfunction lexapro help with premature ejaculation best male enhancement cbd gummies dr oz penis enlargement pills earths design male enhancement rigid erect male enhancement good over the counter male enhance real male enhancement pill that works how would mimosa pudica help with premature ejaculation how much does viagra help sex pill that help big and hard over the counter pills to enhance sex drive world association sex pills hong wei rank over the counter male enhancement pills sculpt nation apple cider vinegar gummies body shape diet pills slim x diet pills review is the new keto pills cost super green tea diet pills work how do you ask your doctor for weight loss pills befit keto cut pills ace diet pills side effects treadmill exercises to lose weight best keto diet pills uk cbd and thc gummies benefits how much are the cbd gummies from shark tank best cbd thc gummies for sleep knee pain cbd vibes cbd gummies review cbd reduces thc anxiety luxury cbd gummies blue moon cbd gummies 50mg cbd oil helped my back pain cbd gummies and diabetes thc free cbd lotion for pain relief sonoma valley cbd products hawaiian health premium hemp gummy bears high quality cbd gummies affordable
Accessibility