Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Gminy Jakubów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jakubowie informuje, że od dnia 15.02.2022 r. do dnia 11.03.2022 r. wydawane będą skierowania w ramach programu FEAD (Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021).
Osoby chętne do skorzystania z pomocy żywnościowej zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej nr tel. 25 757 91 64 lub osobistego w sprawie uzyskania skierowania.
Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód na osobę (dochód netto osiągnięty w poprzednim miesiącu) nie przekracza kwoty:
• 1707,20 zł (netto) w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
• 1320,00 zł (netto) w przypadku osoby w rodzinie.

Podstawą do skorzystania z pomocy wynikającą z art. 7 ustawy o pomocy społecznej są: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy (…), trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna.
Pomoc żywnościową będą mogły otrzymać wyłącznie osoby ze skierowaniem.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jakubowie
(-) Katarzyna Kwiatkowska

Accessibility