ręce kilku osób złożone ze sobą jedna z nich siedzi na wózku

Gmina Jakubów przystąpiła do realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Na podstawie umowy podpisanej pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Jakubów otrzymaliśmy środki w wysokości 45 791,61 zł, które w całości pokryją koszty realizacji zadania.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo z orzeczeniami równoważnymi

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

W ramach Programu 5 opiekunów osób zależnych z terenu Gminy Jakubów otrzyma usługę opieki wytchnieniowej świadczonej w formie dziennej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Usługa świadczona będzie przez okres trwania programu tj. do 31.12.2023 r. w ilości do 224,5 h dla każdego opiekuna.

Realizatorem Programu „Opieka wytchnieniowa” w Gminie Jakubów jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jakubowie.

Informujemy, iż posiadamy wolne miejsce dla jednego uczestnika Programu. W związku z czym zapraszamy osoby zainteresowane do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej osobiście lub pod numerem tel. 25 757 91 64 w terminie do 12.04.2023 r.

male enhancement surgery blog my sex drive is going down lagging sex drive malegenix male enhancement pills depression causes lack of sex drive quitting marijuana sex drive penis enlargement lills golden root male enhancement pills sex drive unrated rental what gas stations sell male enhancement pills watermelon and lime viagra how to increason womens sex drive can antibiotics affect your sex drive does penis enlargement works best diet pills review best apple cider vinegar pills for weight loss workout plan to lose weight and gain muscle at home where can i buy keto boost pills d master diet pills side effects diet pills containing stimulants how to lose weight quickly for surgery morning drink to lose weight fast creatine help lose weight fiber to help lose weight do coffee diet pills work are fat burning pills bad for you mosf effective diet pill easy weight loss diets for picky eaters is rule ketoes pills good diet pills to help flatten belly hemp oil gummy worms cbd for pain gummies sugar free cbd thc gummies full spectrum cbd delta 9 gummies wyld lemon cbd gummies cbd tea bags for sleep hemp gummy bears 255 chestnut manteno il can taking cbd reduce my anxiety from smoking weed cbd oil sleep bluelight cbd flower for anxiety reviews
Accessibility