ręce kilku osób złożone ze sobą jedna z nich siedzi na wózku

Gmina Jakubów przystąpiła do realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Na podstawie umowy podpisanej pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Jakubów otrzymaliśmy środki w wysokości 45 791,61 zł, które w całości pokryją koszty realizacji zadania.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo z orzeczeniami równoważnymi

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

W ramach Programu 5 opiekunów osób zależnych z terenu Gminy Jakubów otrzyma usługę opieki wytchnieniowej świadczonej w formie dziennej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Usługa świadczona będzie przez okres trwania programu tj. do 31.12.2023 r. w ilości do 224,5 h dla każdego opiekuna.

Realizatorem Programu „Opieka wytchnieniowa” w Gminie Jakubów jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jakubowie.

Informujemy, iż posiadamy wolne miejsce dla jednego uczestnika Programu. W związku z czym zapraszamy osoby zainteresowane do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej osobiście lub pod numerem tel. 25 757 91 64 w terminie do 12.04.2023 r.

Accessibility