Logo Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021

Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 18 maja 2021 roku przyjął uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”.
Uchwałą tą, władze Województwa Mazowieckiego przyznały gminom partycypującym w „MIAS MAZOWSZE 2021” pomoc finansową stanowiącą dofinansowanie zgłoszonych przez nie zadań. Gmina Jakubów znalazła się na liście Beneficjentów Programu z dofinansowaniem następujących zadań:

1. Budowa chodnika w Anielinku, gm. Jakubów – 10 000 zł;
2. Budowa chodnika w Woli Polskiej, gm. Jakubów – 10 000 zł;
3. Wykonanie chodnika w Przedewsiu, gm. Jakubów – 10 000 zł;
4. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Budach Kumińskich, gm. Jakubów – 10 000 zł;
5. Budowa wiaty rekreacyjnej dla społeczności lokalnej w Jędrzejowie Starym, gmina Jakubów – 10 000 zł;

Obecnie oczekujemy na podpisanie umów o dofinansowanie ww. zadań, które zrealizowane zostaną do 30 września 2021 roku.
Serdecznie dziękujemy władzom Województwa Mazowieckiego za przyznane dofinansowanie, które przyczyni się do wszechstronnego rozwoju zarówno zaangażowanych w Instrumencie sołectw, jak i całej gminy Jakubów.

Opracowała:
Marta Krusiewicz
Inspektor Urzędu Gminy Jakubów

Załączniki:
MIAS

Załączniki

male girth enhancer toy number one brand of male enhancement pills male enhancement pills for lasting longer foods to cure premature ejaculation in nigeria where do they sell viagra pills near me is there cure for premature ejaculation power max male enhancement pills male enhancement pills wicked 5 fruits to help with erectile dysfunction bio life gummies for erectile dysfunction does the sun make you lose weight side effects of diet master pills eating ice to lose weight buy online diet pills where can you buy keto pills can eating spicy food help you lose weight lose weight in a week detox jennifer aniston diet pills popular blood pressure medications names blood pressure and headaches medication water pills reduce blood pressure teratogenic blood pressure medications low blood pressure treatment food blood pressure medication amph out of blood pressure medication how to can enact a drug given for blood pressure do blood pressure medications thin your blood insomnia and blood pressure medication best pills for high blood pressure magnesium glycinate and high blood pressure medication full spectrum hemp gummies what is cbd isolate pain cbd for sleep sacramento ca cbd pain relief massage oil side effexts of cbd oil sleep cbd gummies for insomnia near me cbd gummies or tincture khalife shark tank cbd gummies how does cbd oil help with muscle pain biolife cbd gummies for sex
Accessibility