Informacja o otrzymanym dofinansowaniu na zadanie „Budowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Leontynie, gmina Jakubów wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Jakubów, gmina Jakubów w formule zaprojektuj i wybuduj".

Budowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Leontynie, gmina Jakubów wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Jakubów, gmina Jakubów w formule zaprojektuj i wybuduj

Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 6 września 2022 r. podjął uchwałę nr 1401/347/22 w sprawie aktualizacji listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną…

granite male enhancement pill what medications contribute to erectile dysfunction super x male enhancement do cock rings help prevent premature ejaculation male enhancement pills heartburn cover male pouch enhancing medix diet pills buy when to use keto pills alli diet pills groupon acxion weight loss pills side effects diet pills while taking nitrofurantoin where to buy fastin diet pills fat loss pills work is there a pill that burns fat average dosage of blood pressure medication anxiety medication that lowers blood pressure lowest dosage blood pressure medication when is medication prescribed for high blood pressure safest blood pressure medication blood pressure alcohol side effects on blood pressure medication side affects of mucinex and blood pressure drugs suicide with blood pressure medication comparison of blood pressure medications what happens if i took an extra blood pressure pill blood pressure pill dangers best medication to control high blood pressure best cbd thc sleep gummies does cbd oil work for hand pain how long does cbd gummy can cbd help sleep 2 1 cbd thc gummies which is better cbd oil or gummies condor cbd gummies penis enlargement best cbd oil for anxiety and ptsd cbd dosage chart for pain diamond cbd gummies with thc when should i take my cbd gummies to sleep time release cbd gummies super high cbd helps with tattoo pain botanical farm cbd gummies
Accessibility