Informacja o otrzymanym dofinansowaniu na zadanie „Budowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Leontynie, gmina Jakubów wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Jakubów, gmina Jakubów w formule zaprojektuj i wybuduj".

Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 6 września 2022 r. podjął uchwałę nr 1401/347/22 w sprawie aktualizacji listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dla naboru przeprowadzonego od 18 marca do 19 kwietnia 2022 r.
Wniosek złożony przez Gminę Jakubów dla inwestycji pn. „Budowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Leontynie, gmina Jakubów wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Jakubów, gmina Jakubów w formule zaprojektuj i wybuduj” na przedmiotowej liście uplasował się na 27 miejscu zdobywając 22,5 punktów, z przyznaną kwotą dofinansowania 4 237 060 zł.
Uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie w obecności przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, członkiń Zarządu Województwa Mazowieckiego: Pani Janiny Ewy Orzełowskiej i Pani Elżbiety Lanc odbyło się 26 września 2022 roku w ,,Kulturalnej Stodole’’ w miejscowości Stawek, gmina Latowicz.
Celem realizacji inwestycji jest rozwiązanie problemu gospodarki ściekowej i stworzenie warunków dla rozwoju systemu kanalizacji sanitarnej na obszarze gminy Jakubów poprzez budowę i przebudowę gminnej oczyszczalni ścieków w Leontynie, gmina Jakubów, a także poprawę jakości świadczenia usług zaopatrzenia w wodę poprzez budowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Jakubów, gmina Jakubów. Całkowita wartość inwestycji wynosi 5 457 887,61 zł. Realizacja zadania odbędzie się do końca grudnia 2024 roku.

Accessibility