W sobotnie słoneczne popołudnie 3 września 2022 roku mieszkańcy Bud Kumińskich obchodzili wyjątkowe święto – uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej oraz przebudowanej drogi gminnej.
Organizatorami uroczystości byli: pan Arkadiusz Trzeciak – Sołtys Sołectwa Budy Kumińskie, Rada Sołecka Sołectwa Budy Kumińskie w osobach: Pan Mariusz Malesa, Pani Anna Malesa i Pani Anna Dominiak oaz Koło Gospodyń Wiejskich w Budach Kumińskich na czele z Zarządem Koła Panią Barbarą Szymańską – Przewodniczącą Koła, Panią Mariolą Malesa – Zastępcą Przewodniczącej Koła oraz Panią Anną Malesa – Członkiem Zarządu.
Uroczystość otworzył pan Arkadiusz Trzeciak – Sołtys Sołectwa Budy Kumińskie, który w imieniu własnym oraz organizatorów gorąco powitał zebranych, a wśród nich: Pana Daniela Milewskiego – Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Księdza Mirosława Tempczyka – Proboszcza Parafii pw. Św. Anny w Jakubowie, Kapłana Zbigniewa Nawarę – Proboszcza Parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów pw. Trójcy Przenajświętszej w Wiśniewie, Księdza Jerzego Marcina Skłuckiego – Proboszcza Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kałuszynie, Panią Hannę Wocial – Wójta Gminy Jakubów, Pana Krzysztofa Domańskiego – Przewodniczącego Rady Gminy Jakubów, Panią Bogusławę Matejkowską – Radną Rady gminy Jakubów, Panią Marzannę Kosieradzką – Radną Rady Gminy Jakubów, Przewodniczącą KGW Nart, Panią Annę Michalczuk – z KGW Nart, Pana Bogusława Dziedzica – Zastępcę Wójta Gminy Jakubów, Panią Justynę Miłaczewską – Sekretarza Gminy Jakubów, Pana Jacka Biadunia – Inspektora Urzędu Gminy Jakubów, Panią Ewę Klepacką – Inspektora Urzędu Gminy Jakubów, Panią Jolantę Bąk – Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Mińsku Mazowieckim, Panią Anastazję Dowgiałło – Sołtysa Sołectwa Góry, Pana Ryszarda Baran – firma TRANS -KOP, Pana Mariusza Kozerę – PPU KONSTRUKTOR, wszystkich mieszkańców Sołectwa Budy Kumińskie, wszystkich przybyłych gości, wszystkich obecnych na uroczystości, którzy wsparli finansowo przebudowę drogi gminnej do Gór.
Następnie P. Marta Krusiewicz – Inspektor Urzędu Gminy Jakubów przypomniała zebranym pozyskane dofinansowanie na remont i termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej oraz przebudowę drogi gminnej:
I. ŚRODKI RZĄDOWE:
1. Zadanie pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Góry, gmina Jakubów” – środki
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wartość inwestycji – 131 414,00 zł, pozyskane dofinansowanie w kwocie 40 000,00 zł;
II. ŚRODKI SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO:
1. Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w Budach Kumińskich, gm. Jakubów” – środki z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania określone w ustawie
o ochronie gruntów rolnych i leśnych, wartość inwestycji – 196 322,50 zł dofinansowanie w kwocie 75 000,00 zł;
2. Zadanie pn. „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Budach Kumińskich, gm. Jakubów” – środki z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw – „MIAS MAZOWSZE 2021”, wartość inwestycji – 25 220,00 zł dofinansowanie w kwocie 10 000,00 zł; W ramach inwestycji wymienione zostały okna, pokrycie dachowe,
a także instalacja elektryczna;
3. sołectwo Budy Kumińskie za zadanie: „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Budach Kumińskich, gm. Jakubów” w konkursie „Najlepsza inicjatywa zrealizowana
w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”
w kategorii Odnowione Mazowsze (remont budynków użyteczności publicznej – świetlic, strażnic itd.) zdobyło wyróżnienie i nagrodę pieniężną w kwocie 2 000,00 zł. Środki te przeznaczone zostały na zakup ogrodzenia.

III. POZOSTAŁE ŹRÓDŁA:
1. Zadanie pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Budach Kumińskich, gm. Jakubów” – Program Wzmocnij Swoje Otoczenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., wartość inwestycji – 20 000,00 zł dofinansowanie
w kwocie 20 000,00 zł; W ramach inwestycji dokonano ocieplenia ścian, wykonania elewacji zewnętrznej oraz remontu dachu.
2. Środki finansowe Koła Gospodyń Wiejskich w Budach Kumińskich
w kwocie ponad 5 000,00 zł na remont i wyposażenie budynku Świetlicy Wiejskiej.
3. Budżet Gminy Jakubów.

P. Sołtys podkreślił, że remont budynku świetlicy wiejskiej nie mógłby zostać zrealizowany gdyby nie ogromny wkład pracy członków Koła Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańców Sołectwa Budy Kumińskie, za co złożył serdeczne podziękowanie.
Następnie P. Sołtys zwrócił uwagę, że równie ważne i o ogromnym znaczeniu dla zrealizowanych robót były prace wykonane przez pracowników Urzędu Gminy Jakubów, za co na ręce Pani Wójt złożył również głębokie wyrazy wdzięczności.
P. Arkadiusz Trzeciak zaakcentował także, że Ogromny wkład finansowy
w przebudowę drogi gminnej do Gór – jest to kwota ponad 20 000 zł – wnieśli mieszkańcy Bud Kumińskich oraz Gór, a także wszyscy ludzie dobrego serca, którzy wsparli finansowo tę inwestycję. Była to wspaniała akcja, która pokazała jak można się zjednoczyć i być zdeterminowanym dla osiągnięcia wspólnego celu. To pokazało również jak ważna, zwłaszcza dla małej miejscowości, jest infrastruktura drogowa. Droga ta stanowi okno na świat dla wszystkich mieszkańców. Podziękował serdecznie wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tejże inwestycji.
Bardzo ważnym i podniosłym momentem uroczystości była wspólna modlitwa oraz poświęcenie inwestycji, której dokonali obecni księża.
Uroczystego otwarcia drogi gminnej oraz budynku świetlicy wiejskiej poprzez symboliczny akt przecięcia wstęg dokonali:
1. Pan Daniel Milewski – Poseł na Sejm RP
2. Pani Hanna Wocial – Wójt Gminy Jakubów
3. Pan Arkadiusz Trzeciak – Sołtys Sołectwa Budy Kumińskie
4. Pan Mariusz Malesa – Przewodniczący Rady Sołeckiej Sołectwa Budy Kumińskie
5. Pani Barbara Szymańską – Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Budach Kumińskich
Kolejnym punktem spotkania były przemówienia gości: Pana Daniela Milewskiego – Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pani Hanny Wocial – Wójta Gminy Jakubów, Pana Krzysztofa Domańskiego – Przewodniczącego Rady Gminy Jakubów, oraz w imieniu gospodarzy: Pani Barbary Szymańskiej – Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich
w Budach Kumińskich, podczas których nie zabrakło wspomnień ze zrealizowanych prac, słów uznania, wzajemnych podziękowań oraz wyrazów wdzięczności.
Następnie P. Sołtys oraz Przewodnicząca KGW Budy Kumińskie przekazali symboliczne podziękowania za wkład i zaangażowanie w realizację inwestycji oraz całokształt wsparcia na rzecz mieszkańców Sołectwa, ogromny wkład pracy w remont budynku świetlicy wiejskiej, a także wkład finansowy w przebudowę drogi gminnej do Gór.
Wszyscy zgromadzeni zaproszeni zostali na wspólny poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Budach Kumińskich. Nie zabrakło tez atrakcji dla najmłodszych.

Opracowanie:
Marta Krusiewicz
Inspektor Urzędu Gminy Jakubów

Accessibility