młotek sędziowski na ciemnym tle

31 grudnia 2023 roku kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2020‑2023.

W Urzędzie Gminy Jakubów rozpoczyna się nabór kandydatów na ławników.

Pismem z dnia 24 maja 2023 r. Prezes Sądu Okręgowego w Siedlcach zgłosił konieczność dokonania wyboru ławników (zgodnie z art. 161 ustawy o ustroju sądów powszechnych; Dz. U. z 2023 r. poz. 2017 ze zm.).

Do wiadomości Radzie Gminy Jakubów Prezes Sądu Okręgowego wskazał liczbę wybieranych ławników:

do Sądu Okręgowego w Siedlcach – 1 ławnik,

do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim – 1 ławnik .

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku (piątek). Decyduje data wpływu do urzędu. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Zgłaszanie kandydatów na ławników określa: USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2017 ze zm.) – Dział IV rozdział 7; ROZPORZĄDZENIE Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. z 9.06.2011 r.  poz. 263), zmienione rozporządzeniem z dnia 11 października 2022 r. (Dz.U. z dnia 21.10.2022 r.  poz. 2155);

Pozycja ławnika w wymiarze sprawiedliwości jest bardzo ważna. Ławnik pełni funkcję tożsamą z funkcją sędziego zawodowego. Ławnicy uczestniczą w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, w rozpoznawaniu spraw przed sądami pierwszej instancji (chyba, że ustawy stanowią inaczej) oraz w rozstrzyganiu spraw na równi z sędziami.
W zakresie orzekania ławnicy są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom. Zgodnie z wnioskiem Prezesa Sądu Okręgowego w Siedlcach, Rada Gminy Jakubów przeprowadzi wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2023-2027.

W myśl art.158 ww. ustawy ławnikiem może być wybrany osoba, która:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończyła 30 lat;

4) jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) nie przekroczyła 70 lat;

6) jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

Ławnikiem nie może zostać:

1) osoba zatrudniona w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2) osoba wchodząca w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3) funkcjonariusz policji oraz inna osoba zajmująca stanowisko związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4) adwokat i aplikant adwokacki;

5) radca prawny i aplikant radcowski;

6) duchowny;

7) żołnierz w czynnej służbie wojskowej;

8) funkcjonariusz Służby Więziennej;

9) radny gminy, powiatu i województwa.

Ponadto:

Ławnik możne orzekać tylko w jednym sądzie. Kandydat na ławnika powinien być zatrudniony, prowadzić działalność gospodarczą lub mieszkać, co najmniej od roku
na terenie Gminy Jakubów.

Kandydaturę zgłosić mogą:

1) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;

2) co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy Jakubów.

Uwaga: Do zgłoszenia kandydata na ławnika przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji, dotyczące tej organizacji. Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Stowarzyszenia reprezentują ich zarządy w sposób określony w statucie danej organizacji. Umocowanie prawne do reprezentowania przez członków zarządu organizacji wynika z art. 38 Kodeksu cywilnego (kc) oraz ze statutu organizacji. Dokumentem potwierdzającym fakt, że konkretna osoba ma prawo do reprezentowania organizacji, jako jej organ (władza), może być odpis z KRS lub uchwała o powołaniu danej osoby do zarządu (gdy nastąpiła zmiana w składzie zarządu i nie została ona jeszcze zgłoszona do KRS lub jest w trakcie rejestracji). Organ osoby prawnej (np. zarząd stowarzyszenia) stanowi element jej wewnętrznej struktury organizacyjnej, wchodzi w jej skład, nie posiada odrębnej od osoby prawnej podmiotowości. Natomiast zupełnie inne miejsce w organizacji zajmuje pełnomocnik. Upoważnieniu osoby spoza zarządu, czyli osoby nieposiadającej statutowego upoważnienia do reprezentowania organizacji, służy pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo jest instytucją prawa cywilnego, polegającą na tym,że mocodawca, np. organizacja, może posłużyć się zastępcą, który składając własne oświadczenie woli w jej imieniu, doprowadza do skutków prawnych w sprawach dotyczących bezpośrednio organizacji. Lokalne oddziały stowarzyszeń o charakterze ogólnokrajowym, nie mogą działać w ich imieniu bez odpowiedniego umocowania (np. Prezes Oddziału ZNP nie może działać w imieniu władz centralnych bez umocowania w danej sprawie).

Do karty zgłoszeniowej ławnika, złożonej przez obywateli, dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z co najmniej 50 osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia. (Dz. U. z 2022 r., poz. 2155).

Do karty należy dołączyć dokumenty zgodnie z art. 162 § 2-5 ww. ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, tj.:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego uzyskaną przez zgłaszaną osobę, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia; w uzasadnieniu należy powołać przepis art. 162 § 7 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych celem zwolnienia od kosztów z tytułu wydania informacji z Krajowego Rejestru Karnego;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia;

4) oświadczenie kandydata, że nie zachodzi w stosunku do niego żadna z przesłanek wymienionych w art. 159 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia;

5) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

6) dwie aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Miejsce składania zgłoszeń

Kompletne zgłoszenia, spełniające wymogi formalne, przyjmowane będą w sekretariacie Urzędu Gminy Jakubów, przy ul. Mińskiej 15 (obecnie wejście od ulicy Szkolnej), od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu).

Zgłoszenia – zgodnie z ustawą u.s.p., przyjmowane są do 30 czerwca 2023 r. (piątek),

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika jest dostępna:

1. na stronie www.jakubow.pl;

2. w Urzędzie Gminy Jakubów, ul. Mińska 15, pokój 3, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania (wersja papierowa).

Do karty należy dołączyć dokumenty wymienione w art. 162 § 2-5 ustawy, tj.:

Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 30 (trzydzieści) dni przed dniem zgłoszenia (informację należy uzyskać w punkcie informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego:

Sąd Okręgowy w Siedlcach

Ul. Sądowa 2, 08-110 Siedlce

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego:

Punkt jest czynny w dni pracy Sądu, przy czym interesanci przyjmowani są:
– w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 17.30,

– od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Interesanci mogą kontaktować się z Punktem osobiście, telefonicznie oraz za pośrednictwem

poczty elektronicznej:

– numer telefonu: 25 64 07 836

– e-mail: krk@siedlce.so.gov.pl

Informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod numerem tel.: 257579190

Przewodniczący Rady Gminy Jakubów

/-/ Krzysztof Domański

Załączniki:

1. Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika, której wzór określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia. (Dz. U. z 2022 r., poz. 2155).

2. Wzór listy osób zgłaszających kandydatów na ławnika.

3. Wzór oświadczenia kandydata na ławnika dotyczącego prowadzonych przeciwko kandydatowi na ławnika postępowań z oskarżenia publicznego i przestępstw skarbowych oraz posiadanej władzy rodzicielskiej.

4. Wzór zaświadczenia lekarskiego.

5. Informacja na temat fotografii.

6. Klauzula informacyjna.

7. Wzór zaświadczenia do KRK

8. Oświadczenie reprezentanta podmiotu zgłaszającego kandydata o zwolnieniu z obowiązku uiszczenia opłaty za wydanie informacji z KRK

9. Oświadczenie pierwszej osoby z listy zgłaszających przez obywateli kandydata o zwolnieniu z obowiązku uiszczenia opłaty za wydanie informacji z KRK

10. Oświadczenie reprezentanta podmiotu zgłaszającego kandydata o zwolnieniu z obowiązku uiszczenia opłaty za wydanie aktualnego odpisu z KRS albo innego właściwego rejestru lub ewidencji

11. Informacja na temat fotografii.

12.Klauzula informacyjna.

13.wzór zaświadczenia do KRK.

 

Accessibility