traktor z opryskiem jadący po polu uprawnym

O zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej /Dz.U. z 2022 r.  poz. 846 ze zm./

Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

W 2023 roku  wniosek  o  zwrot  podatku składa się w terminach:

  1. od dnia 1 lutego 2023r. do dnia 28 lutego 2023r. wraz z fakturami VAT wystawionymi od dnia 1 sierpnia 2022r. do dnia 31 stycznia 2023r.
  2. od dnia 1 sierpnia 2023r. do dnia 31 sierpnia 2023r. wraz z fakturami VAT wystawionymi za okres  od  dnia 1  lutego 2023r.  do  dnia 31 lipca 2023r.

W  2023 roku przysługuje rolnikom zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do:

  1. 110 litrów oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych,
  2. 40 litrów oleju napędowego na średnią liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego dołącza się:

  1. faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,
  2. dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok.

Szczegółowych informacji oraz wnioski można uzyskać w Urzędzie Gminy Jakubów,  w dniach w poniedziałek w godzinach 800-1700, wtorek – środa w godzinach od 800-1600, czwartek – dzień wewnętrzny, piątek w godzinach od 800-1500.

 

Wójt

/ – /  Hanna Wocial

sexual enhancement pills fda other male enhancement similar to jack rabbit new medication for premature ejaculation penis enlargement surgery medical insurance coverage can premature ejaculation be treated permanently does exercise help sex drive do male enhancement really work wild horse male enhancement pills taking sexual enhancement pills how long to wait beforehaving sec pxl male enhancement reviews phytolast male enhancement review do oysters really help erectile dysfunction tea that helps with erectile dysfunction does maca help male libido does apple cider vinegar help enlarge your penis medication approved for premature ejaculation pelvic floor exercises to help premature ejaculation viagra cure for dementia male enhancement long term effects maximus male enhancement cream where to buy male enhancers in mt laurel nj me2 emails male enhancement the most beneficial cbd ever stops pain immediately cbd oil for pain do you take by mouth cbd gummies how much is too many high quality cbd products near me do i want to buy gummies with cbd or hemp cbd product markets continue calyfx premium cbd gummy cbd gummy bears gas station shop cbd gummies in usa cbd gummies benefits gummy cbd supplements cbd gummies made me high sleep cbd relax u cbd and thc anxiety cbd cheeba chews anxiety boosted cbd gummies 210 mg wv high cbd hemp production cbd for sleep and anxiety gummies
Accessibility