Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) Wójt Gminy Jakubów w terminie do 31 maja 2022 roku zobowiązany jest przedstawić Radzie Gminy Raport o stanie Gminy za 2021 rok.

Raport dostępny jest na stronie gminy (www.jakubow.pl)

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Jakubów za 2021 rok zabiorą głos radni oraz chętni mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest, zgodnie z art. 28aa, ust. 6-8 wyżej przywołanej ustawy o samorządzie gminnym złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Gminy poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której będzie rozpatrywany Raport o stanie gminy. Mieszkańcy będą zabierać głos według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady.

Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Jakubów za 2021 rok odbędzie się 23 czerwca 2022 r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jakubów ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów.

W bieżącym roku zgłoszenia można składać do 22 czerwca 2022 r.

Przewodniczący
Rady Gminy Jakubów
/-/ Krzysztof Domański

figgs male enhancement male enhancement medicine pensacola fl comedy skit sex drive joke best male enhancers for tonight how to get sex drive back on the pill male enhancement fusion premature ejaculation in dreams decrease libido in 40 year old male male enhancement pill in a capsule sungle penis enlargement works womens sex drive after 55 mega size male enhancement male enhancement pills for one night the true and tried method for vigrx oil in urdu best way to lose weight when you can t exercise best keto diet pill 20 20 investigates diet pill ads do you have to lose weight to gain muscle best belly fat burner pills reviews does the sun make you lose weight how to lose weight and become skinny dr oz diet pill garcinia cambogia reviews how much weight can you lose in one month megan fox weight loss diet what is a great weight loss pill do wine help you lose weight cbd gummies queens ny green cbd gummies dragons den premium hemp gummie bears melatonin cbd trouble sleeping sleep apnea and cbd is cbd oil any good for anxiety cbd gummies sore throat how much are super cbd gummies how does topical cbd oil help with pain what is a hemp gummy do cbd gummies help with penis growth divinity cbd gummies reviews higher the cbd is better for anxiety will cbd gummies show positive on a drug test
Accessibility