zawór grzejnika i napis złóż wniosek do 1 lutego 2023 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jakubowie informuje, że gospodarstwa domowe wykorzystujące do ogrzewania energię elektryczną mogą już składać wnioski o dodatek elektryczny.

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Dodatek elektryczny nie przysługuje w przypadku, gdy:

1) gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378, z późn. zm.), rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy (fotowoltaika),
2) gospodarstwo domowe skorzystało z dodatku węglowego, z dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (gdy główne źródło ciepła zasilane jest peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, skroplonym gazem LPG lub gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy),
3) gospodarstwo domowe skorzystało z paliwa stałego zakupionego po cenie i od przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477, z późn. zm.),

Wysokość dodatku elektrycznego została zróżnicowana w zależności od rocznego zużycia energii elektrycznej uprawnionego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy zużycie w 2021 r. nie przekraczało 5 MWh, kwota dodatku wynosi 1000 zł. Jeżeli zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w 2021 r. przekroczyło 5 MWh, wówczas kwota dodatku to 1500 zł. Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym, potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh.

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego można składać do 1 lutego 2023 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jakubowie. Druk wniosku dostępny jest w siedzibie GOPS w Jakubowie oraz na stronie internetowej.

W załączeniu:
druk wniosku,
klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Accessibility