logo poznaj Polskę
logotypy, Poznaj Polskę, Ministerstwo Edukacji i Nauki i Polski Ład

Gmina Jakubów uzyskał dofinansowanie w wysokości 24 956,80 zł  w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę – edycja 2023”. Zaplanowana wartość wycieczek to 32 833,00 zł.

Dzięki uzyskanemu wsparciu uczniowie szkół prowadzonych przez Gminę Jakubów będą mogli uczestniczyć w wycieczkach umożliwiających poznawanie Polski.

Wykaz szkół i wycieczek, które otrzymały dofinansowanie

Nazwa szkoły Czas trwania wyjazdu Kwota otrzymanej dotacji Wkład własny Całkowity koszt wycieczki
Szkoła Podstawowa  im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Wiśniewie 3-dniowa 15 000,00 3 750,00 18 750,00
Szkoła Podstawowa  im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Wiśniewie 1-dniowa 4 956,80 1 239,20 6 196,00
Szkoła Podstawowa  im. Orła Białego w Jakubowie 1-dniowa 5 000,00 2 887,00 7 887,00
Razem 24 956,80 7 876,20 32 833,00
i wanna sell male enhancement products online boss 777 male enhancement best male legal enhancement testosterone supplements for sexual performance medical treatment for premature ejaculation in kenya steve harvey order ed pills online gut health and weight loss diet keto diet pills for men diets for 13 year olds to lose weight what does keto pill do diet pill starting with a how to lose weight ectomorph thrive keto gummies para que sirve reviews on plenity diet pill vertigo blood pressure medication ir blood pressure medication blood pressure medication levophed do blood pressure pill reduce breast milk flow acceptable arm size for drug store blood pressure machines blood pressure medication that does not cause ed high blood pressure medication and sleep drug store near me with automatic blood pressure cuff connection of blood pressure medication with kidney failure blood pressure medication and erections can you take ativan with blood pressure medication dangers of not taking high blood pressure medication blood pressure medications when pregnant vitamin d3 and high blood pressure medication most common blood pressure medications usa alcohol and low blood pressure medication cbd oil how to take for pain cbd pain relief cream trader cbd for pain relief near me cbd oil for pain management muscle spasms list of products made with cbd oil cbd beauty product for your lips green farms cbd gummies review cbd vape pen benefit cbd cbg or cbn for anxiety medterra cbd review anxiety
Accessibility