Gmina Jakubów ogłasza nabór Beneficjentów w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina – „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowana lata 2014-2020. Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.
Uprawnionymi w programie są mieszkańcy Gminy Jakubów zamieszkujący WYŁĄCZNIE obręb ewidencyjny: Rządza spełniający opisane poniżej warunki programu.
Nabór umożliwi określenie ilości osób uprawnionych do udziału w konkursie i złożenie przez Gminę Jakubów wniosku o przyznanie grantu.
UPRAWNIENI:
Uczniowie szkół podstawowych i średnich spełniający łącznie wszystkie warunki:
1. uczeń zamieszkuje miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej (PPGR) lub występowało na terenie gminy mienie/nieruchomość PPGR, w tym nieruchomości zamieszkiwane przez byłych pracowników PPGR;
2. uczeń jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej PPGR;
3. uczeń nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy;
4. otrzymany w ramach konkursu i przekazany na własność sprzęt komputerowy zostanie przeznaczony do wyłącznego użytku ucznia na potrzeby nauki szkolnej(w tym nauki zdalnej).
ZAKRES POMOCY
1. nowy sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiający pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (jedynie w przypadku podania przez Wnioskodawcę zapotrzebowania i uzasadnienia),
2. usługa zapewniająca dostęp do Internetu – jedynie w przypadku braku możliwości zapewnienia przedmiotowej usługi we własnym zakresie

DOKUMENTY
Aby przystąpić do konkursu należy złożyć następujące dokumenty:
W przypadku ucznia niepełnoletniego:
1. Załącznik Nr 7 – OŚWIADCZENIE DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO + Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (opiekun prawny/rodzic dziecka)
2. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE INTERNETU
3. Uwaga! W celu ułatwienia weryfikacji Oświadczeń, prosimy o dołączanie wszelkiej dokumentacji potwierdzającej fakt zatrudnienia członka rodziny w PPGR.
W przypadku ucznia pełnoletniego:
1. Załącznik Nr 8 – OŚWIADCZENIE UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ, KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ + Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (uczeń szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność)
2. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE INTERNETU
3. Uwaga! W celu ułatwienia weryfikacji Oświadczeń, prosimy o dołączanie wszelkiej dokumentacji potwierdzającej fakt zatrudnienia członka rodziny w PPGR.
Oświadczenia o udziale w projekcie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych można składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Jakubów (parter) w terminie do 29 października 2021 r. w godzinach pracy urzędu.
Uwaga: W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Gminy Jakubów kwota przyznana na finansowanie zakupu sprzętu komputerowego nie wystarczy do objęcia wsparciem wszystkich wnioskujących, kryterium na podstawie którego dokonamy wyboru będzie kolejność zgłoszeń wniosków do kancelarii Urzędu Gminy Jakubów.
Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Sprawę prowadzi:
Marta Krusiewicz
Tel. 25 757 91 50

Accessibility