traktor z opryskiem jadący po polu uprawnym

Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

W  2021 roku wniosek o zwrot podatku składa się w terminach:

  1. od dnia 1 lutego 2021r. do dnia 28 lutego 2021 r. wraz z fakturami VAT wystawionymi od dnia 1 sierpnia 2020r. do dnia 31 stycznia 2021 r.
  2. od dnia 1 sierpnia 2021r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. wraz z fakturami VAT wystawionymi za okres  od  dnia 1  lutego 2021r.  do  dnia 31 lipca 2021 r.

W  2021 roku przysługuję rolnikom zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do:

  1. 100 litrów oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych,
  2. 30 litrów oleju napędowego na średnią liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego  w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego dołącza się:

  1. faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,
  2. dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego roku. tylko do wniosków składanych po raz pierwszy w miesiącu sierpniu

Szczegółowych informacji o zwrocie podatku można uzyskać w Urzędzie Gminy Jakubów w godzinach pracy Urzędu  od  800 – 1600 .lub  tel. 25/ 757 91 96, 757 91 90.

Wójt

/ – /  Hanna Wocial

enhancing underwear male 19 no libido male amitriptyline and sex drive nofap cures premature ejaculation male sex pills enhancement sign awards best male enhancement product how to tell if you have premature ejaculation which doctor can prescribe viagra best foods for erectile dysfunction recovery high bp and erectile dysfunction diabetes affect sex drive how to use watermelon to tackle premature ejaculation does menopause make you lose sex drive lack of sex drive in new relationship jennifer aniston cbd gummies soul cbd gummies for sleep buy cbd oil gummies ultra premium cbd gummies sunset pain relief 350 cbd how much melatonin in yum yum cbd gummies review of pure kana cbd gummies shark tank cbd quit smoking gummies best cbd for sleep and pain who owns uly cbd gummies cbd isolate joint pain what does a cbd gummy high feel like shark tank cbd gummies arthritis pubmed cbd oil anxiety keoni full spectrum hemp gummies 500mg cbd topical for arthritis pain cbd oil strengths for anxiety i get a window cbd oil for joint pain best cbd gummies at gas station lofi cbd gummies cost sun state hemp gummies bears cbd pain relief iintment wana gummies cbd for hemorrhoids what is a good dose of cbd for sleeping cbd gummies robin roberts cbd oil for anxiety redditt
Accessibility