Na zdjęciach widać dwóch policjantów oraz dwóch uczniów szkoły policyjnej pełniących wartę honorową, obok kamienia upamiętniającego, zamordowanych w Katyniu. Na kamieniu powiewają 2 flagi biało czerwone oraz pod kamieniem złożone są biało czerwone wieńce i kwiaty.

14 kwietnia 2023 roku w Jakubowie nastąpiło posadzenie ,,Dębu pamięci’’, odsłonięcie i poświęcenie pamiątkowej tablicy dla uhonorowania Śp. Mariana Dominika Daniela Aksmana, Komisarza Policji Państwowej, zamordowanego przez NKWD w Twerze w 1940 roku oraz jego brata Księdza Śp. Juliusza Felicjana Aksmana zamordowanego w Dachau w 1942 roku, byłych mieszkańców Jakubowa.

Uroczystość poprzedziła Msza Święta sprawowana za spokój dusz, celebrowana przez Jego Ekscelencjię Księdza Biskupa Romualda Kamińskiego, przy koncelebrze Księdza Romana Bartnickiego Księdza Adama Prusa- Kapelna Policji oraz Księdza Mirosława Tempczyka Proboszcza Parafii pw. Św. Anny w Jakubowie.
Inicjatorem uroczystości była Hanna Wocial – Wójt Gminy Jakubów oraz Czesław Gągol Prezes Oddziału Powiatowego Stowarzyszenia Polska –Wschód w Mińsku Mazowieckim.

Patronami Honorowymi wydarzenia byli: jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Romuald Kamiński, Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, Inspektor Sławomir Rogowski – Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim. W uroczystości udział wzięli Maria Koc – Senator RP, Kamil Nalewka reprezentujący Marszałka Województwa Mazowieckiego, Anna Kaszuba Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach, Andrzej Krasuski Radny Powiatowy, wójtowie i burmistrzowie z terenu Powiatu Mińskiego, dyrektorzy szkół z terenu Gminy Jakubów, członkowie rodziny zamordowanych oraz mieszkańcy i inni zacni goście.

Zostały złożone wieńce i znicze przez delegacje wieńcowe. W uroczystości udział wzięli uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Jakubowie i strażacy z OSP Jakubów wraz z pocztami sztandarowymi.

Uroczystego i podniosłego charakteru uroczystości nadała asysta honorowa Kompanii Reprezentacyjnej Policji, delegacja uczniów z zespołu szkół im. Adama Mickiewicza w Mrozach, delegacja I Liceum Ogólnokształcącego PUL w Dębem Wielkim oraz Gminna Orkiestra Dęta w Jakubowie.

Od 2008 roku. Dęby Pamięci sadzi się w upamiętnieniu pomordowanym w ramach apelu o. Józefa Jońca, Prezesa Stowarzyszenia Parafiada im. Św. Józefa Kalasancjusza realizującego społeczny program „Katyń… ocalić od zapomnienia” – pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP. . To już trzeci ,,Dąb Pamięci’’ w Gminie Jakubów.

W 2010 roku w Jakubowie posadzono ,,Dąb Pamięci’’ dla uhonorowania Porucznika Teofila Zawadzkiego, zaś w 2022 roku w Jędrzejowie Nowym uhonorowano Aspiranta. Walentego Wąsowskiego, zamordowanych w 1940 roku w Katyniu, strzałem w tył głowy.

Idea sadzenia Dębów Pamięci zakłada cel społeczno-edukacyjny poprzez integrację środowisk szkolnych, społeczności lokalnych, w tym do podjęcia wspólnych działań na rzecz wychowania młodzieży w poczuciu przynależności do Narodu Polskiego.

sexual enhancement pills cvs pak teen given pills for fuck sex which erectile dysfunction drug is cheapest honey bee male enhancement supplement does apx male enhancement work unprotected sex pills in usa best cbd gummies for premature ejaculation free samples of ed pills that work keto friendly acv gummies all about keto pills diet pills and appetite suppressants german gold gummies for weight loss ace diet pills with dmaa how to increase estrogen to lose weight can i take antibiotic pills with clear liquid diet keto bhb pills cleanse number 1 diet pill no exercise needed lifeline keto avc gummies fat pillar candles with ribon how much weight can i lose in 5 weeks how many apples to eat a day to lose weight lose weight fast in 2 weeks keto fast pills shark tank reviews johnny depp lose weight keto pills with the mother super health keto gummies dr juan rivera whats the difference between keto pills how to lose weight in 24 days insulin resistance diet to lose weight diet pills garcinia cambogia australia does pasta help lose weight pure fast keto acv gummies spectrum cbd gummie cbd oil products with thc cbd gummies positive drug test is cbd oil for hip pain legal in usa exhale cbd gummies reviews creating better days cbd sour gummy worms can doctors in pa presctibe cbd oil for pain healthy leaf cbd gummy bears
Accessibility