Odsłonięcie tablicy informacyjnej operacyjna NEON 5 upamiętniająca zrzut Cichociemnych AK na terenie Gminy Jakubów oraz peleton biegaczy. Rozdanie dyplomów na terenie OSP Mistów.

ODSŁONIĘCIE TABLICY UPAMIĘTNIAJACEJ 80-TĄ ROCZNICĘ ZRZUTU CICHOCIEMNYCH AK – OPERACJA NEON 5

Niecodziennym wydarzeniem dla Gminy Jakubów było gościć przedstawicieli Fundacji GROM. Siła i Honor na czele z Panią Prezes Agnieszką Petelicką. To właśnie między innymi z jej inicjatywy powstała Fundacja upamiętniająca współorganizatora i pierwszego dowódcę jednostki specjalnej „GROM” śp. gen. bryg. Sławomira Petelickiego.

Zdjęcie przedstawia gości zebranych na otwarciu kanalizacji

Otwarcie dwóch inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jakubów, Moczydła, Aleksandrów, gm. Jakubów”, oraz„Budowa drogi gminnej w Kamionce, gm. Jakubów”.

29 września 2023 roku dokonano uroczystego otwarcia dwóch inwestycji dofinansowanych z rządowych instrumentów finansowych, wspierających lokalne samorządy:

  • „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jakubów, Moczydła, Aleksandrów, gm. Jakubów”,
  • „Budowa drogi gminnej w Kamionce, gm. Jakubów”.

W uroczystościach wzięli udział: Pani Maria Koc – Senator RP, Pan Daniel Milewski – Poseł na Sejm RP, Radni i Sołtysi Gminy Jakubów, ks. Krzysztof Wesołowski – proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii Pw. Trójcy Świętej w Wiśniewie, kapłan Zbigniew Nawara – proboszcz parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów  pw. Trójcy Przenajświętrzej w Wiśniewie, Wykonawcy, inspektorzy nadzoru, przedstawiciele lokalnych instytucji oraz mieszkańcy gminy Jakubów.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej została dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 7 220 000,00 zł oraz z trzeciego rozdania Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 000 000,00 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 8 396 079,89 zł.

Prace wykonała firma Inżynieria Adampol Adam Michalik z Adampola. W ramach inwestycji wybudowano 9 341 m sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 4 pompowniami ścieków. Budowa tego odcinka kanalizacji stworzyła możliwość przyłączenia się do sieci 140 nieruchomości.

Wybudowana sieć kanalizacyjna zostanie włączona do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jakubów na ulicy Siedleckiej, zapewniając tym samym poszerzenie zlewni, z której ścieki są odbierane i oczyszczane na gminnej oczyszczalni ścieków w Leontynie.

Budowa kanalizacji sanitarnej pozwoli na spełnienie potrzeb społecznych oraz zniwelowanie zagrożeń ekologicznych. Infrastruktura kanalizacyjna zapewni mieszkańcom równe szanse w dostępie do podstawowych mediów.

Realizacją kolejnej inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej w Kamionce, gm. Jakubów” zajmowało się Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „MIKST” Sp. z o.o. z Węgrowa. Wartość inwestycji wyniosła 2 423 371,83 zł i możliwa była dzięki funduszom pozyskanym przez Gminę Jakubów z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 302 203,23 zł. Przedmiotowe zamówienie polegało na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu Gminy ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, a następnie wykonaniu na jej podstawie robót budowlanych. W ramach inwestycji wybudowano 1 650 m drogi o nakładce asfaltowej i szerokości 5 m wraz z poboczami i zjazdami. Przedmiotowa droga jest najkrótszym i dogodnym ciągiem komunikacyjnym, łączącym gminę Jakubów, Kałuszyn i Dobre. Ponadto stanowi linię komunikacyjną w publicznym transporcie zbiorowym, na który Gmina Jakubów otrzymuje środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Realizacja tej jakże ważnej inwestycji niewątpliwie przyczyni się do poprawy efektywności istniejącego układu komunikacyjnego. Ponadto przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności tego terenu oraz poprawi jakość życia mieszkańców, poprzez dostosowanie infrastruktury drogowej do potrzeb uczestników ruchu.

Jednym z ważnych punktów uroczystości było poświęcenie nowo postawionego krzyża przez księży ks. Krzysztofa Wesołowskiego oraz Kapłana Zbigniewa Nawarę. Krzyż powstał z inicjatywy mieszkańców Kamionki.

W dalszej części uroczystości Hanna Wocial – Wójt Gminy Jakubów podziękowała Pani Marii Koc – Senator RP oraz Panu Danielowi Milewskiemu – Posłowi na Sejm RP za wsparcie i pomoc przy ubieganiu się o środki z budżetu Państwa, bez których realizacja tak dużych inwestycji nie byłaby możliwa. Podkreśliła, że wszystkie zrealizowane inwestycje są niezwykle ważne i będą służyć lokalnym społecznościom, przyczyniając się do poprawy ich bezpieczeństwa na drogach oraz podniesienia komfortu życia mieszkańców.

Accessibility