niebieska grafika na białym tle przedstawiająca rodzinę

ZASIŁKI RODZINNE 2022/2023

Osoby ubiegające się o zasiłki rodzinne na nowy okres zasiłkowy, tj. od 01.11.2022 r. do 31.10.2023 r. powinny składać wnioski (w formie papierowej) o przyznanie świadczeń do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jakubowie począwszy od m-ca sierpnia br., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca br.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad i grudzień następuje do dnia 31 grudnia. Gdy wniosek o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy zostanie złożony w okresie od 1 listopada do 31 grudnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.
W okresie zasiłkowym 2022/2023 brany będzie pod uwagę dochód rodziny z roku bazowego tj. roku 2021 wraz z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu. Osoby będące podatnikami podatku rolnego muszą przedłożyć decyzję o wymiarze podatku na 2021 r. – nakaz podatkowy. W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny ubiegającej się o świadczenia wymagane są dokumenty potwierdzające zaistniały fakt (świadectwo pracy, PIT/-y 11 za 2021 r.). Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł.
Jeśli miesięczny dochód rodziny przekroczy te kwoty będzie obowiązywała zasada „ złotówka za złotówkę” co znaczy, że zasiłek rodzinny wraz z dodatkami będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota zasiłku rodzinnego będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Świadczenia nie będą wypłacane w sytuacji, gdy wysokość zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie będzie niższa niż 20,00 zł.

Fundusz alimentacyjny 2022/2023

Po raz pierwszy, po przejęciu zadania z Urzędu Gminy w Jakubowie, wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy – 2022/2023 będą przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jakubowie.
Nowy okres dla świadczeń z funduszu alimentacyjnego rozpocznie się 1 października 2022 r. i potrwa do 30 września 2023 r.
Wnioski będą przyjmowane:
• od 1 lipca – drogą elektroniczną (PUE ZUS, emp@tia, bankowość elektroniczna),
• od 1 sierpnia – drogą tradycyjną (w formie papierowej, osobiście lub za pośrednictwem poczty).
Do wniosku należy dołączyć:
– zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji w okresie dwóch ostatnich miesięcy oraz zaświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2021 roku,
– inne dokumenty w zależności od indywidualnej sytuacji rodziny.
O świadczenia z funduszu może ubiegać się osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Świadczenia przysługują do ukończenia:
• 18 roku życia albo
• 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej albo
• bezterminowo – w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł. W okresie zasiłkowym 2022/2023 brany będzie pod uwagę dochód rodziny z roku bazowego tj. roku 2021 wraz z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu.
Jeżeli dochód przekroczy tę kwotę, to stosuje się tzw. zasadę złotówka za złotówkę. Osoba uprawniona otrzyma kwotę, która stanowi różnicę pomiędzy kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Jeżeli tak obliczona wysokość świadczenia będzie niższa niż 100 zł, to alimenty z funduszu nie będą przysługiwały.
Alimenty z funduszu wypłaca się w okresach miesięcznych. Ustalenie prawa do świadczeń oraz ich wypłata uzależnione są od tego, kiedy zostanie złożony wniosek.

Ponadto informujemy, iż zadania takie jak świadczenie wychowawcze tzw. 500+ oraz świadczenie Dobry start tzw. 300 zł na rozpoczęcie roku szkolnego realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Od 1 lutego 2022 r. ruszył nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy, który będzie trwa od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.
Od 1 lipca 2022 r. osoby uprawnione mogą składać wnioski o świadczenie dobry start w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2022/2023. Wnioski będzie można złożyć do ZUS tylko drogą online: za pośrednictwem portalu informacyjno-usługowego Emp@tia, przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS.

Accessibility