niebieska grafika na białym tle przedstawiająca rodzinę

ZASIŁKI RODZINNE 2022/2023

Osoby ubiegające się o zasiłki rodzinne na nowy okres zasiłkowy, tj. od 01.11.2022 r. do 31.10.2023 r. powinny składać wnioski (w formie papierowej) o przyznanie świadczeń do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jakubowie począwszy od m-ca sierpnia br., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca br.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad i grudzień następuje do dnia 31 grudnia. Gdy wniosek o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy zostanie złożony w okresie od 1 listopada do 31 grudnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.
W okresie zasiłkowym 2022/2023 brany będzie pod uwagę dochód rodziny z roku bazowego tj. roku 2021 wraz z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu. Osoby będące podatnikami podatku rolnego muszą przedłożyć decyzję o wymiarze podatku na 2021 r. – nakaz podatkowy. W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny ubiegającej się o świadczenia wymagane są dokumenty potwierdzające zaistniały fakt (świadectwo pracy, PIT/-y 11 za 2021 r.). Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł.
Jeśli miesięczny dochód rodziny przekroczy te kwoty będzie obowiązywała zasada „ złotówka za złotówkę” co znaczy, że zasiłek rodzinny wraz z dodatkami będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota zasiłku rodzinnego będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Świadczenia nie będą wypłacane w sytuacji, gdy wysokość zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie będzie niższa niż 20,00 zł.

Fundusz alimentacyjny 2022/2023

Po raz pierwszy, po przejęciu zadania z Urzędu Gminy w Jakubowie, wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy – 2022/2023 będą przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jakubowie.
Nowy okres dla świadczeń z funduszu alimentacyjnego rozpocznie się 1 października 2022 r. i potrwa do 30 września 2023 r.
Wnioski będą przyjmowane:
• od 1 lipca – drogą elektroniczną (PUE ZUS, emp@tia, bankowość elektroniczna),
• od 1 sierpnia – drogą tradycyjną (w formie papierowej, osobiście lub za pośrednictwem poczty).
Do wniosku należy dołączyć:
– zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji w okresie dwóch ostatnich miesięcy oraz zaświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2021 roku,
– inne dokumenty w zależności od indywidualnej sytuacji rodziny.
O świadczenia z funduszu może ubiegać się osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Świadczenia przysługują do ukończenia:
• 18 roku życia albo
• 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej albo
• bezterminowo – w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł. W okresie zasiłkowym 2022/2023 brany będzie pod uwagę dochód rodziny z roku bazowego tj. roku 2021 wraz z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu.
Jeżeli dochód przekroczy tę kwotę, to stosuje się tzw. zasadę złotówka za złotówkę. Osoba uprawniona otrzyma kwotę, która stanowi różnicę pomiędzy kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Jeżeli tak obliczona wysokość świadczenia będzie niższa niż 100 zł, to alimenty z funduszu nie będą przysługiwały.
Alimenty z funduszu wypłaca się w okresach miesięcznych. Ustalenie prawa do świadczeń oraz ich wypłata uzależnione są od tego, kiedy zostanie złożony wniosek.

Ponadto informujemy, iż zadania takie jak świadczenie wychowawcze tzw. 500+ oraz świadczenie Dobry start tzw. 300 zł na rozpoczęcie roku szkolnego realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Od 1 lutego 2022 r. ruszył nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy, który będzie trwa od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.
Od 1 lipca 2022 r. osoby uprawnione mogą składać wnioski o świadczenie dobry start w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2022/2023. Wnioski będzie można złożyć do ZUS tylko drogą online: za pośrednictwem portalu informacyjno-usługowego Emp@tia, przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS.

how do you buy viagra having sex at the drive in provigil sex drive penis enlargement surgery cost near pennsylvania does superbeets help with erectile dysfunction does xanax cause low sex drive vigrx fertility factor 5 reviews my husband takes viagra and doesn t tell me yoga poses to control premature ejaculation viagra with alcohol pile driver sex postion penis and enlargement toddler penis enlarged pain can being overweight cause you to lose your sex drive causes symptoms and treatment of premature ejaculation sex drive of pregnant ways to control sex drive penis enlargment presedure does escaty affect your sex drive why does coffee kill sex drive sex drive after workout to control premature ejaculation by which food natural xtract cbd gummies cbd and teenage anxiety which hemp gummies are strongest smilz cbd gummies to quit smoking flavrx cbd gummies review buy 100mg cbd gummy cbd drops for anxiety near me cbd sleep garden of life reviews do cbd gummies calm you does cbd oil actually help anxiety types of chronic pain cbd camino cbd infused gummies cbd gummy bears for tinnitus fresh origins cbd sleep nighttime sleep aid hemp oil soft gel capsules drops and gummies cbd gummies 30 mg for sleepany side effects edible cbd gummies for pain liberty cbd gummies reviews
Accessibility