1 lipca 2021 roku nastąpiło oficjalne otwarcie Pierwszego Gminnego Żłobka w Jędrzejowie Nowym. Nowa instytucja zapewnienia fachową opiekę małym dzieciom, umożliwiając rodzicom powrót na rynek pracy. Jednostka funkcjonuje od 1 maja br. z liczbą 18 miejsc. Dyrektorem jest wyłoniona w drodze konkursu Katarzyna Zawilińska, opiekę sprawują trzy wykwalifikowane pracownice.

Żłobek finansowany jest ze środków: Resortowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”2020 w kwocie 334 073 zł z przeznaczeniem na utworzenie i zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki; Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 460 000 zł z przeznaczeniem na adaptację budynku na utworzenie i funkcjonowanie żłobka w Szkole Podstawowej w Jędrzejowie Nowym; Europejskiego Funduszu Społecznego z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w kwocie 766 618,38 zł na utworzenie żłobka, wkład własny gminy w kwocie 205 753,07 zł.

W uroczystości udział wzięli poseł Daniel Milewski, reprezentant senator Marii Koc, Anna Kaszuba – dyrektor Delegatury MUW w Siedlcach, lokalne władze samorządowe i kościelne, zaproszeni wójtowie i dyrektorzy żłobków z sąsiednich gmin, Jadwiga Madziar – Powiatowy Inspektor nadzoru Budowlanego w Mińsku Maz., Dorota Ziuzia-Lipiec – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Maz., st. kap. Tomasz Kosznik – zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Maz., Anna Laskowska – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Maz., inspektor nadzoru Ireneusz Wójcicki, wykonawca Zbigniew Durda, przedstawiciele Wielkopolskiej Akademii Nauki Rozwoju z Poznania z Łukaszem Dahmsem na czele oraz inni sympatycy gminy Jakubów.

Zaproszeni goście złożyli gratulacje i życzenia oraz upominki dla podopiecznych żłobka.

Wójt Hanna Wocial w swoim wystąpieniu przedstawiła proces decyzyjny i inwestycyjny związany z utworzeniem placówki. Natomiast dyrektor Katarzyna Zawilińska omówiła przebieg rekrutacji oraz dotychczasowe działania, mające na celu rozwijanie i edukację maluchów.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: poseł Daniel Milewski, dyrektor Anna Kaszuba, wójt Hanna Wocial, dyrektor Katarzyna Zawilińska, Zbigniew Durda oraz Karolina Wąsowska -Przewodnicząca Rady Rodziców Żłobka.

Następnie proboszcz Edward Staszczyszczyn i wikary Parafii Rzymskokatolickiej w Ignacowie oraz kapłan Grzegorz Dróźdż – proboszcz Parafii Starokatolickiej Mariawitów w Cegłowie, uroczyście poświęcili nową instytucję.

Zebranym wręczono okolicznościowe statuetki oraz pamiątkowe zdjęcia. Była to również okazja do zwiedzenia żłobka i obejrzenia nowoczesnego wyposażenia.

primal beast male enhancement pills extenze extended release maximum strength male enhancement liquid gelcaps male libido pills that work colesterol pills with viagra male sexual enhancement products usa natural supplement for premature ejaculation electric male enhancement extender cure for sexual performance anxiety animale male enhancement cbd gummies audamaxx male enhancement review jet blue male enhancement can a erectile dysfunction be cured green pill 100mg 4 sex pills hatian male enhancer tree bark male enhancers health care names of pills for sex elite extra male enhancement supplement that helps male libido what is a good male enhancement pill pro v4 male enhancement bee trade male enhancement pills staminon male enhancement price essential oils to help with sex drive is there any cure for premature ejaculation benefots of cbd gummies gummy cbd supplement facts dr juan ultra cbd gummies buy cbd cream for pain cbd for nerve pain foot why should i take cbd gummies cbd oil gummie have after taste can anyone sell cbd infused products in usa how much thc does cbd gummies have cbd oil or hemp oil for sleep hexo cbd products questions users have about cbd gummies anxiety dosage in cbd oil can u travel with cbd gummies when to take cbd oil for anxiety is cbd products legal in all states
Accessibility