szary plakat z napisami RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH GMINA JAKUBÓW Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzqdza, gm. Jakubów w formule zaprojektuj i wybuduj - etap I POLSKI DOFINANSOWANIE: 2.000.000,00 zł

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rządza, gm. Jakubów w formule zaprojektuj i wybuduj – etap I”

Informacja o otrzymanym dofinansowaniu  w trzeciej  edycji Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, dedykowanej gminom, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rządza, gm. Jakubów w formule zaprojektuj i wybuduj – etap I”.

Rusza iPFRON+

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspiera naukę języka migowego poprzez dofinansowanie kosztów szkolenia osób doświadczających trudności w komunikowaniu się,  członków ich rodzin oraz osób mających stały lub bezpośredni kontakt z osobami doświadczającymi trudności. 

logo krus w zielonych kolorach i ramce

Bezpłatna rehabilitacja w CRR KRUS

KRUS zgodnie ze swym ustawowym obowiązkiem zapewnia rolnikom uprawnionym do świadczeń Kasy możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej. Rehabilitacja jest organizowana w formie 21-dniowych turnusów prowadzonych we własnych Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2757).

Accessibility