29 września 2022 roku odbyło się otwarcie ścieżki edukacyjnej w Jakubowie, w którym uczestniczyła P. Kamila Mokrzycka Z-ca prezesa WFOŚiGW w Warszawie, przedstawiciele mieszkańców oraz społeczność szkolna.

29 września 2022 roku odbyło się otwarcie ścieżki edukacyjnej w Jakubowie, w którym uczestniczyła P. Kamila Mokrzycka Z-ca prezesa WFOŚiGW w Warszawie, przedstawiciele mieszkańców oraz społeczność szkolna.
W dniu 7.03.2022r. Gmina Jakubów złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie w formie dotacji na zadania z zakresu edukacji ekologicznej pn. „Ścieżka edukacyjna: Ekosystem wodny i nadwodny” przy stawie w miejscowości Jakubów, gm. Jakubów”.
Ścieżka to dodatkowe narzędzie do prowadzenia przez nauczycieli zajęć z edukacji ekologicznej i zakupione w ramach zadania pomoce edukacyjne w postaci gier edukacyjnych to doskonałe i ciekawe uzupełnienie zaplecza dydaktycznego.
W dniu 11 lipca 2022 roku zawarto umowę na dofinansowanie w wysokości 75% kosztu kwalifikowanego brutto – 66.250,00zł, Gmina otrzymała dotację w wysokości 49.687,00zł na zadanie, pozostałą kwotę w wysokości 16.563,00zł pokryto ze środków własnych. W ramach zadania Firma Open the Green Helena Janowska –Kryszczuk z Karczewa wybudowała ścieżkę edukacyjną, zakupiono 130szt. krzewów i zakupiono i zamontowano 10 szt. pomocy edukacyjnych oraz zorganizowano piknik edukacyjny dla mieszkańców. W ramach pikniku przeprowadzono warsztaty dla uczniów klas IV-V ze Szkoły Podstawowej w Jakubowie.

Accessibility