Ogłoszenie Pełnomocnika Marszałka Województwa Mazowieckiego

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy samorządu województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok.

Ogłoszenie Wójta Gminy Jakubów

O G Ł O S Z E N I E
Makbud Centrum Edukacyjne OMEGA mające siedzibę w Mińsku Mazowieckim
z a p r a s z a
Mieszkańców Gminy Jakubów na spotkanie mające na celu konsultacje założeń
Lokalnego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości

Accessibility
#header, .wpb_revslider_element { -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }